*F*I*Z*I*K*

Behram Esgerov

Fizikler
Nobelçi fizikler 1901-2005
Abdulla Muxtarov
Behram Esgerov
Niftali Qocayev
Ibni Sina
Galileo Galilei
Albert Einstein
Ernest Rutherford
James Chadwick
Christiaan Huygens
Marie Curie
Wilhelm Conrad Röntgen
Sir Isaac Newton
Max Planck
Andre Marie Ampere
Nikola Tesla

"Ulduzlara baxan insan yoluna çıxan palçıq çuxuruna düşməyə məhkumdur"
                                                                                                       Anonim

askerovbhmi.jpg

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Bəhram Mehrəli oğlu Əsgərov
 Anadan olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Tovuz rayonu, Əhmədabad kəndi  
 Təvəllüdü: 05.10.1933 
 Təhsili: Azərbaycan Dövlət Universiteti, fizik 
 Elmi dərəcəsi: Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru 
 Elmi rütbəsi: Professor 
 Doktorluq dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 01.04.07 - Bərk cisimlər fizikası 
 Müxbir üzv seçildiyi tarix və ixtisasın adı: 2001, fizika 
 Çapdan çıxmış elmi əsərlərin ümumi sayı: 105 
 Xaricdə çıxmış elmi əsərlərin sayı: 80 
 Əsas elmi nailiyyətləri: 
Əsas elmi istiqaməti - Bərk cisimlərdə köçürmə hadisələrinin klassik və kvant nəzəriyyəsinə aiddir. Bərk cisimlərdə kvantlayıcı maqnit sahəsi olduqda dissipativ termomaqnit cərəyan sıxlığını hesablamaq üçün metod təklif etmiş. Termomaqnit effektlərin kvant nəzəriyyəsini verən amillərdən biridir.
Kvaziikiölçülü elektron sistemlərdə köçürmə hadisələrinin nəzəriyyəsini vermişdir.
 
Kadr hazırlığı:  
elmlər namizədlərinin sayı: 12 
elmlər doktorlarının sayı:  3 
 Əsas elmi əsərlərin adları: 
1. "Кинетические эффекты в полупроводниках" (Монография), 20 п.л. Ленинград, Наука, 1970
2. "Электронные явления переноса в полупроводниках". 22 п.л. (Монография), Москва, Наука, 1985
3. "Electron transport Phenomena in Semiconductors" (Монография), Singapore, London, 1994
4. Electron transport Phenomena in Conductive Films, Physica status Solidi, v.121, pp. 11-37, Berlin, 1984
5. Уравнение Состояния электронного газа и теория термоэде в квантующем магнитном поле, ФТП, т. 32, №3, 1998
 
Təltif və mükafatlar: 
Azərbaycan Respublikası Dövlət Mükafatı -  1974;
Əməkdar Elm Xadimi - 2000;
Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni - 2004.
 Pedaqoji fəaliyyəti: 1966-cı ildən dosent
1972-ci ildən professor
1971-ci ildən kafedra müdiri
 İş yeri və ünvanı: Bakı Dövlət Universiteti, AZ1143, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., Z. Xəlilov küç., 23 
 
Vəzifəsi: Elmi işlər üzrə prorektor; kafedra müdiri 
 
Xidməti tel.: (994 12) 4381554 
 
Ev tel.: (994 12) 4395576 
 
Mobil tel.: (994 50) 2130781 
 
Faks: (994 12) 4983376 
 
Elektron poçtu:    Bahram.Mehrali@rambler.ru 
 

İn English
Correspondent member of ANAS Bahram Mehrali oglu Askerov
Place of Birth: Ahmadabad village, Tovuz district, Azerbaijan Republic  
 Date of Birth: 05 October, 1933 
 Education: Faculty of Physics, Azerbaijan State University (now the Baku State University) 
 Scientific degree: Doctor of Sciences 
 Title: Professor 
 Speciality code and title for doctoral dissertation: 01.04.07- Physics of solid bodies 
 Date of Election as a correspondent member and speciality: 2001, Physics 
 Total number of scientific publications: 105 
 Number of scientific publications printed abroad: 80 
 
Main scientific achievements:
Studies of classical and quantum theory of transport phenomena in solids; suggestion of a method of calculation of dissipative current to quantizing magnetic field in solids; development of quantum theory of thermo-magnetic effects; development of the theory of transport phenomena in quasi-two-dimensional electron systems.
 Prepared:  
of candidates: 12 
of doctors:  3 
 
Titles of main five scientific publications: 
1. Kinetic effects in semiconductors (Monograph) 20 pp. Leningrad, Nauka, 1970.
2. Electron transport phenomena in semiconductors, 22 pp. (Monograph), Moscow, Nauka, 1985.
3. Electron transport Phenomena in Semiconductors (Monograph), Singapore, London, 1994.
4. Electron transport Phenomena in Conductive Films, Physica status Solidi, v.121, pp. 11-37, Berlin, 1984.
5. Electron gas state equation and theory of thermopower in quantizing magnetic field. "Fizika i tekhnika poluprovodnikov", v.32, #3, 1998, S.-Peterburg.
 
Educational activity: Associate Professor since1966; Professor since 1972; Head the Department since 1971.  
 Position: Vice-Rector; Head the Department 
 
Place of work and its address: The Baku State University, 23, Z. Khalilov str., Baku city, Azerbaijan Republic 
 
Office phone: (994 12) 381554 
 
Home phone: (994 12) 395576 
 
Mobile phone: (994 50) 2130781 
 
Fax: (994 12) 983376